De Meern

Wonen in De Meern

NVM aankoop | verkoop | taxatie | makelaar De Meern
Met 25 ervaring als makelaar in en om Utrecht ken ik de omgeving als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in De Meern in de wijken: De Meern Noord, De Meern Zuid, Meerndijk, De Woerd, Het Weer, Parkrand De Meern, Zandweg en Veldhuizen.

De Meern:
De Meern ontwikkelde zich vanaf de 17e eeuw als lintbebouwing aan weerszijden van de Leidsche Rijn. Het heeft geen echte dorpskern. De belangrijke wegen zijn de Zandweg en de Meerndijk. De bouw van de rooms-katholieke kerk aan de Pastoor Boelenslaan heeft de groei ten zuiden van de Leidsche Rijn mede bepaald. Latere uitbreidingen tussen 1950 en nu vullen het gebied op. De Woerd is de plek waar het Romeinse grensfort in de 1e eeuw gevestigd werd, nu ingevuld met een reconstructie van het fort en met nieuwbouw.

Cultuurhistorische waarden
De cultuurhistorische waarden betreffen de oude structuren zoals de Leidsche Rijn, de Rijksstraatweg, de Zandweg en de Meerndijk. Deze laatste heeft een middeleeuwse oorsprong en functioneerde als waterkering.

  • De Woerd is een gebied met een hoge archeologische waarde. Het is een archeologisch monument vanwege de aanwezigheid van het Castellum, kampdorp, grafveld en andere bewoningssporen. Bij de cultuurhistorische waarden behoort ook de Groenedijk als middeleeuwse structuur.
  • Bijzondere waarde heeft ook een karakteristiek jaren 50 wijkje (gebouwd tussen 1948 en 1952) rondom de kerk aan de Pastoor Boelenslaan. Het betreft huizen aan de Zonstraat (oneven zijde), de Pastoor Boelenslaan en de Kalverstraat, even zijde, de Taets van Amerongenlaan en de Driekoningenschool.
de meern

Veldhuizen – De Balije (de Meern)

De buurten Veldhuizen en De Balije liggen tussen de Leidsche Rijn en de A12, aan de westkant van De Meern. Veldhuizen is de eerste wijk die bij de ontwikkeling Leidsche Rijn hoort. De bouw van Veldhuizen is rond 1997 begonnen. Met de bouw van de 3 kleinere buurten in De Balije is de ontwikkeling hier klaar.

De landschappelijke opbouw van het gebied is in belangrijke mate bepaald door de ligging op de Heldammer stroomrug, behorende bij een oude zijtak van de Oude Rijn. De stroomrug bepaalde de ligging van de Romeinse weg en diverse oude bewoningssporen. In de middeleeuwen is het gebied opnieuw in cultuur gebracht, met als ontginningsas de Leidsche Rijn. De nieuwe invullingen hebben gebruik gemaakt van deze historische landschapsopbouw, met incorporatie van oudere bebouwing.

Cultuurhistorische waarden
De cultuurhistorische waarden betreffen de nog aanwezige landschappelijke structuren, zoals de verkaveling- en slotenpatronen, en oude wegstructuren en de Leidsche Rijn met de Rijksstraatweg. Daarnaast zijn er de monumentale boerderijen, soms met veel oudere voorgangers, of ridderhofsteden en bijbehorende terrein en toegangswegen. Van grote waarde zijn ook de archeologische sporen in het gebied, zoals de Romeinse weg. 

Rijnenburg

De omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern, gaat niet over Rijnenburg. Rijnenburg ligt wel in de wijk Vleuten-De Meern.

De polder Rijnenburg ligt ten zuiden van de A12. Het landschap bestaat uit open weilanden met een strakke, historische verkaveling die kenmerkend is voor het gebied. De Nedereindseweg is een kenmerkend en zeer waardevol landschapselement. Langs deze weg is veel hoge opgaande begroeiing, het omringende landschap is open. Langs de weg staan ook boerderijen en andere bebouwing.

Hier en daar staan in de weilanden (met name langs de sloten) bomen, op een enkele plaats meidoornstruiken. De meest voorkomende boomsoorten zijn populieren, (knot)wilgen en essen.

Cultuurhistorische waarden
De oorspronkelijke verkaveling en wegenstructuur uit de middeleeuwen is nog goed herkenbaar in het plangebied. Deze bepalen het unieke karakter van het gebied en moeten behouden blijven.
De plaats van de voormalige ridderhofstad Everstein, het wiel aan de Meerndijk en de eendenkooi aan de Galecopper wetering zijn historische, landschappelijke en cultuurhistorische structuren die ook behouden moeten blijven.

Oudenrijn (de Meern)

Oudenrijn ligt tussen de Leidsche Rijn en de A12, aan de oostkant van De Meern. Het bedrijventerrein en recreatiegebied heeft van oorsprong het typische middeleeuwse slagenlandschap, ontgonnen vanaf de Leidsche Rijn. Kenmerkend is de Rijksstraatweg, van oorsprong een waterkering, als oud boerderijenlint.

Cultuurhistorische waarden

De cultuurhistorische waarden bestaan uit de Leidsche Rijn en het historische lint, de Rijksstraatweg.

Maximapark

Het Máximapark ligt tussen Vleuten en de De Meern. Het park grenst ook aan de nieuwe wijken van Leidsche Rijn, zoals Terwijde en Vleuterweide.

Het park is gelegd over het middeleeuwse ontginningslandschap tussen Leidsche Rijn (Rijksstraatweg) en de Vleutense Wetering.  De wegen met lintbebouwing, zoals de Alendorperweg, en de waterstructuren zijn opgenomen in een nieuwe parkaanleg.

 

Cultuurhistorische waarden
De cultuurhistorische waarden betreffen de oude (water)structuren en bebouwingslinten. De Alendorperwetering is een restant van een oude Rijnloop. De Alendorperweg is van oude oorsprong en heeft een kenmerkende lintbebouwing. De Esdoornlaan is van oorsprong een oude dijk langs de Alendorperwetering. De Enghwetering (verlengde van de Vleutense Wetering) en de Enghlaan horen bij de voormalige ridderhofstad Den Engh.

de meern